Waarom er geen virussen zijn

De Gebruikelijke Blunder van de Valse Menselijke Wetenschap

Why There Are No Viruses, Georgi Alexandrov Stankov, 10 juni 2020.

www.stankovuniversallaw.com

Nederlandse vertaling: Pieternel Verburgt, 8 juli 2020.

Laten we eerlijk zijn: de hele menselijke wetenschap is nep, van boven tot onder. En wat het afschuwelijkst is dat het regelmatig is misbruikt om het  menselijke ras tot slaaf te maken door de voormalige Machten die Waren (Powers-That-Were) van het Orion/Reptielen-rijk en hun menselijke handlangers, de duistere kliek die vanachter de sluier aan de touwtjes van politici en wetenschappers trekt – (here).

Dit is nu, onafhankelijk van ons, onthuld in een gedurfde open brief van aartsbisschop Viganó aan Trump – open letter by Archbishop Viganò to Trump, die massaal wordt aangevallen door de duisteren van de diepe kerk en staat – massive attacks by the dark ones from the deep church and state; ze hebben hem ongetwijfeld bedreigd met zijn leven en dat van zijn familie, zoals de verontruste uitdrukking van Melanie onthulde toen ze vorige week het Nationale Heiligdom van Sint Johannes Paulus II – National Shrine of Saint John Paul II  bezochten:

“De reeds lopende onderzoeken zullen de werkelijke verantwoordelijkheid van degenen die de Covid-noodtoestand hebben geregeld – niet alleen op het gebied van de gezondheidszorg, maar ook in de politiek, de economie en de media – aan het licht brengen. We zullen waarschijnlijk ontdekken dat er in deze kolossale operatie van sociale techniek mensen zijn die het lot van de mensheid hebben bepaald en zich het recht toe-eigenen om tegen de wil van de burgers en hun vertegenwoordigers in de regeringen van de naties in te grijpen.

Nepwetenschap is altijd op deze giftige planeet gebruikt als een wetenschappelijk vijgeblad om de mensheid tot slaaf te maken en het verbaast me hoe weinig deze sleutelfactor in de menselijke geschiedenis door alle eeuwen heen door alle denkers en wetenschappers is erkend. Nu hebben we voor het eerst de wereldwijde blokkering van de mensheid als gevolg van het coronavirus “scamdemic” en de wetenschappers beginnen langzaam wakker te worden, alleen maar om erachter te komen hoe zwak ze zijn op maatschappelijk niveau en hoe ontoereikend hun wetenschappelijke argumentatie is om deze citadel van leugens – de moderne wetenschap, waarvan ze tot nu toe onkritisch hebben   geprofiteerd – omver te werpen. Dit is het huidige grote dilemma in de eindtijd dat is samengesteld uit oneindige persoonlijke conflicten, innerlijke gevechten en drama’s zoals we beginnen te zien.

Waarom? Omdat bijna alle wetenschappers, zelfs de meest kritische, agnostisch zijn en onze menselijke ziel niet beschouwen als de scheppers van alle realiteit waarin we leven. In plaats daarvan raken ze verdwaald in technische details die zo controversieel en irrelevant zijn dat de hele discussie die ze al hebben ontketend tegen de coronavirus-bangmakerij, nog meer verwarring veroorzaakt en zo de cabal in de kaart speelt… die nog steeds bezig is de mensheid tot slaaf te maken terwijl ze naar dwazen in modderige wateren vissen.

Merk op dat alle ideologieën en sociale doctrines die de mensheid in de loop van haar overwegend westerse geschiedenis heeft ontwikkeld, pretendeerden hun grondslag te hebben in onweerlegbare wetenschappelijke waarheden nadat religie, in dit geval het christendom, van de wetenschap moest afwijken met de verwerping van het Ptolemeïsche geocentrische systeem – Ptolemaic geocentric system.

Deze afwijking van het transcendentale religieuze Wereldbeeld van de middeleeuwse mens tijdens Renaissance en Verlichting leidde tot het ontstaan van empirisme en materialisme als verklarende instrumenten voor het  functioneren van de wereld. Het empirisme leerde dat alle kennis, in het bijzonder alle wetenschappelijke kennis, voortkomt uit willekeurige persoonlijke verkenning en ervaring van de natuur met de uitbreiding van ruwe materialistische instrumenten. Het materialisme leerde dat alle menselijke sociale vooruitgang het resultaat is van materiële waarden. Uit deze twee leerstellingen kwamen nog een aantal andere sociale leerstellingen naar voren, die tot doel hadden de mensheid tot slaaf te maken, zoals een vluchtig overzicht van de geschiedenis zal onthullen.

Het Britse empirisme – British empiricism heeft geleid tot een overvloed aan zeer duistere concepten in de wetenschap die dit systeem van menselijke kennis meer dan wat dan ook hebben vergiftigd. Het Darwinisme als sociaal Darwinisme was een belangrijk duister idee dat geboorte gaf aan vele nieuwe sinistere sociale concepten, die allemaal ongelijkheid, uitbuiting en genocide van mensen rechtzetten in de naam van valse natuurwetten zoals zelfs het vervalste Wikipedia – Wikipedia niet kan verbergen:

Sociaal Darwinisme is een van de diverse theorieën van de maatschappij die in de jaren 1870 in het Verenigd Koninkrijk – United Kingdom, Noord-Amerika – North America en West-Europa – Western Europe  zijn ontstaan en beweren biologische concepten van natuurlijke selectie – natural selection en overleving van de sterkstensurvival of the fittest toe te passen op de sociologie en politiek. [1][2] 

Sociaal Darwinisten beweren dat de sterken hun rijkdom en macht –  power zouden moeten zien toenemen, terwijl de zwakken hun rijkdom en macht zouden moeten zien afnemen … Veel van dergelijke opvattingen benadrukken de concurrentie –  competition tussen individuen in het laissez-faire kapitalisme  –  laissez-faire capitalism, terwijl andere werden gebruikt ter ondersteuning van autoritarisme, eugenetica, racisme, imperialisme, fascisme, nazisme authoritarianismeugenicsracismimperialism, fascismNazism  en strijd tussen nationale of raciale groepen.”

Uit deze leringen volgden kapitalisme, liberalisme, neoliberalisme, globalisme en nu ‘virusisme‘ … dit laatste als een nep sinister sociaal idee verpakt in een biologisch vijgeblad over hoe de samenleving te beheersen en alle mensen op te sluiten door hun overlevingsangsten op te wekken en het verkeerde agnostische idee dat ze maar één kostbaar leven hebben dat ze zouden kunnen verliezen in een besmettelijke pandemie veroorzaakt door onzichtbare, vicieuze, dodelijke insecten.

Het dialectisch materialisme kwam  – Dialectical materialism ook naar voren als een leer in het duistere Groot Brittanië, juist door Marx en Engels in de British Library, voordat het brede populariteit kon verwerven en uiteindelijk de helft van de wereld zou onderdrukken in een meedogenloze communistische dictatuur die ik persoonlijk heb meegemaakt. Het was de meest succesvolle voorloper van de New World Order, die de cabal nog steeds tevergeefs probeert te installeren op deze ascenderende planeet met de huidige lockdown om te voorkomen dat de mensheid ascendeert en zich ontwikkelt tot een transgalactische beschaving die geniet van vrijheid, overvloed en gelukzaligheid.

Al deze leringen begonnen als nepwetenschappelijke ideeën in de biologie en werden vervolgens tot het sociale leven als politieke doctrines uitgebreid. Ze claimden allemaal een onweerlegbare wetenschappelijke basis, bijvoorbeeld als het wetenschappelijk communisme, dat een verplicht vak was dat op alle scholen en universiteiten in Oost-Europa werd onderwezen in mijn tijd als een jonge man die onder deze meedogenloze dictatuur leefde, zoals zelfs het vervalste Wikipedia moet erkennen:

Wetenschappelijk communisme was een van de drie belangrijkste elementen van het marxisme – leninisme – Marxism–Leninism  zoals het in de Sovjet-Unie  – Soviet Union  in alle instellingen voor hoger onderwijshigher education werd onderwezen en in de overeenkomstige onderzoeksinstellingen en afdelingen werd nagestreefd.

Ik hoop dat mijn lezers de rode draad beginnen te zien achter alle sociale leringen die het sociale leven op deze planeet, die altijd een ‘gevangenisplaneet’ is geweest, hebben bepaald. Ze kwamen allemaal naar voren als nepideeën in nepwetenschap – fake ideas in fake science en werden vervolgens naar de maatschappij uitgebreid om ze te gebruiken als een theoretische rechtvaardiging om de mensheid te onderdrukken en uiteindelijk zijn ascensie in de huidige eindtijd te voorkomen. Dit is de sleutel tot het begrijpen van wat er momenteel met de mensheid gebeurt.

In dit opzicht is er geen verschil tussen fascisme, nazisme, communisme en het huidige ​​nep-coronavirusisme, dat als enige doel heeft de mensheid tot slaaf te maken, zoals we tegenwoordig allemaal ervaren tijdens de nog steeds voortdurende lockdown. Omdat ascensie echter een uitgemaakte zaak is, zullen we het slechts voor een korte periode ervaren, zodat alle mensen bewust worden gemaakt van deze causale relatie tussen nepwetenschap en hun slavernij, voordat ze hun vrijheid in een geascendeerde samenleving kunnen gaan waarderen, geleid door de nieuwe wetenschappelijke theorie van de Universal Law.

Deze golf aan valse ideeën ontstond in wezen in de 19e en 20e eeuw, toen de mensheid zich begon voor te bereiden op haar ascensie. Tegelijkertijd zien we een explosie van nieuwe esoterische en spirituele leringen die begon met de oprichting van de Theosophical Society door Blavatsky, die ons vorig jaar in Diano Marina in de geest bezocht en die de nieuwe genezings- en studiecentra hier healing and study centres here zeer ondersteunde.

Deze vereniging werd in 1875 opgericht als een wereldwijd orgaan met als doel de ideeën van de Theosofie voort te zetten in het verlengde van eerdere Theosofen, vooral die van de Griekse en Alexandrijnse neo-platonischeAlexandrian Neo-Platonic filosofen die teruggaan tot de 3e eeuw na Christus.

De nieuwe gnosis van de Universal Law is dus de logische wetenschappelijke voortzetting van de moderne theosofie zoals beschreven in verschillende boeken, bijvoorbeeld:

New Gnosis: The Evolutionary Leap of Mankind

Neoplatonism and Christianity – ebook

Gnostic Tradition of Western Philosophy -Ebook

Theosofie omvatte ook bredere religieuze filosofieën zoals Vedānta, Mahāyāna boeddhisme, kabbalah en soefisme,VedāntaMahāyāna Buddhism, Qabbalah, and Sufism, die ook volledig kunnen worden opgenomen in de nieuwe gnosis en wetenschap van de UL.

Uit dit beknopte historische overzicht kunnen we duidelijk onderscheiden dat alle valse ideeën die de mensheid tijdens haar sociale evolutie heeft ontwikkeld en geïmplementeerd, voor het eerst werden vastgesteld in de nepwetenschap, voornamelijk in de biologie. Zo hebben ze de nimbus van onweerlegbare wetenschappelijke waarheden overgenomen en werden ze op brute wijze toegepast op het sociale leven met het uiteindelijke doel om de volledige onderwerping van de mensheid te bereiken.

Daarom moesten de hogere rijken er ook op letten de tegenovergestelde ideeën van ware transcendentale spirituele kennis te introduceren om de duistere, kwade krachten van menselijke onderdrukking tegen te gaan en de weg voor de mensheid naar volledige vrijheid door ascensie vrij te maken. Om dezelfde reden hebben we vorig jaar de fontein van vrijheid gecreëerd, nadat we kort daarvoor het wiel van licht en leven wheel of light and life hebben gecreërd, als een energetische vereiste voor de uiteindelijke bevrijding van de mensheid. Het was een mijlpaal in de geschiedenis van de ascenderende mensheid, die persoonlijk werd geprezen door de opgestegen meester St. Germain, met wie we nauw samenwerken in al onze lichtprojecten, zoals de Astrale munteenheid – Astral currency. Hij is de “God van vrijheid” zoals hij ons onlangs vertelde en, zoals bekend, de beschermheilige van het huidige Waterman-tijd:

 • Hoe de Drie-eenheid ‘De Fontein van Vrijheid’ heeft gecreëerd.
 • Die Elohim: Der “Brunnen der Freiheit” bringt die Balance der göttlich-femininen und männlichen.
 • De Elohim: de ‘Fontein van Vrijheid’ brengt Evenwicht in de goddelijk-vrouwelijke en mannelijke Energieën.
 • Botschaft von St. Germain über den “Brunnen der Freiheit” am 25 Juli 2019.
 • Bericht van St. Germain over de ‘De Fontein van Vrijheid’ op 25 juli 2019.
 • Die Installation des Göttlichen Herz-Chakra-Portals “Brunnen der Freiheit” am 25 juli 2019 in Vancouver für Nordamerika.
 • De installatie van het Goddelijke Hart Chakra Portaal “De Fontein van Vrijheid” op 25 juli 2019 in Vancouver voor Noord-Amerika.

Op onze crowdfunding-website – crowdfunding website over de genezings- en studiecentra in Italië hebben we duidelijk gesteld dat er geen scheiding is tussen natuurwetenschappen en sociale wetenschappen, net zoals er geen scheiding is tussen organische en anorganische, levenloze materie. Dit zijn kunstmatige scheidingen van nepwetenschap, N-sets die voor altijd van het menselijk denken moeten worden uitgesloten – N-sets that should be excluded forever from human thinking. Dit is de prestatie van de nieuwe Axiomatica van de Universele Wet – Axiomatics of the UL. Aangezien wij de scheppers zijn van al onze 3D-werkelijkheid als holografisch model op het niveau van de ziel terwijl we ons in fysieke voertuigen bevinden, dat wil zeggen terwijl we nog steeds op organische koolstof gebaseerde wezens zijn, zijn alle natuurwetenschappen Biofysica.

Daarom moeten alle pogingen van de duistere cabal om de mensheid tot slaaf te maken zich ook voordoen als biowetenschap, respectievelijk medische leer. De vervalsing van de wetenschap bereikte met het huidige bedrog van de virusepidemie een tot dusver ongekende piek van waanzin en is zo schaamteloos geworden dat het de weg heeft vrijgemaakt voor de definitieve ontmanteling van de cabal, zoals zelfs aartsbisschop Viganò, archbishop Viganò, die zeker geen notie heeft van ware wetenschap, intuïtief correct heeft begrepen:

En het lijkt erop dat de kinderen van de duisternis … hebben besloten hun kaarten als het ware te laten zien door hun plannen nu bekend te maken. Ze lijken zo zeker te zijn dat ze al alles onder controle hebben dat ze die omzichtigheid, die tot nu toe ten minste gedeeltelijk hun ware intenties had verborgen, opzij hebben gezet.

In feite is precies het tegenovergestelde waar: de duistere cabal verliest zijn macht en ze zijn zo wanhopig omdat geen gruwelijke of criminele daad die ze plannen en uitvoeren nog werkt, zodat ze hun clandestiene wijze van manipuleren van de mensheid hebben opgegeven en hun lelijke gezicht zo onverbloemd laten zien dat iedereen het kan zien, zodat het volk zich met afschuw van deze pseudo-“elites” kan afkeren. Dit is de dialectische logica van de huidige eindtijd die deze agnostische geestelijke niet kan begrijpen, maar des te meer zijn wij, de PAT, het verlichte speerpunt van de mensheid en haar toekomstige spirituele leiders.

Voordat ik deze uiteenzetting afsluit, wil ik nog een keer in populair-wetenschappelijke termen uitleggen waarom de huidige epidemie-oplichterij volslagen krankzinnig is en in stand wordt gehouden op de vruchtbare bodem van de nep-biowetenschap, zonder te diep in te gaan op de wetenschappelijke details die onvermijdelijk de hele algemene theorie van biologische regulering – General Theory of Biological Regulation zouden omvatten.

Allereerst,

er zijn geen virussen als afzonderlijke vijandige organismen die mensen treffen en doden.

Al het leven bestaat in totale harmonie en synergisme in het eenheidsveld van Alles-Dat-Is volgens de wet van constructieve interferentie – law of constructive interference  die een toepassing is van de UL. Zoals ik onlangs bij verschillende gelegenheden schreef, is het algemeen bekend dat alle virussen in eukaryote cellen voorkomen – ze zijn in wezen een integraal onderdeel van de cel. Zelfs volgens de huidige nepdefinitie van leven in de biologie – fake definition of life in biology, definiëren wetenschappers virussen niet als levende organismen zoals ze dat voor bacteriën doen: ‘Ze kunnen groeien, zich voortplanten, een interne homeostase behouden, reageren op stimuli en verschillende metabolische processen uitvoeren. Bovendien evolueren populaties van levende organismen in de loop van de tijd.

Niets van dit alles is van toepassing op virussen, zoals zelfs nep-biowetenschappers moeten toegeven:

Ze (virussen) kunnen geen ATP genereren (wat onmisbaar is voor elk onafhankelijk celmetabolisme). Virussen beschikken ook niet over de nodige vertaalmachines – machinery for translation  Ze hebben geen ribosomen en kunnen niet zelfstandig eiwitten vormen uit moleculen van boodschapper-RNA. Vanwege deze beperkingen kunnen virussen zich alleen binnen een levende gastheercel vermenigvuldigen. Daarom zijn virussen obligate “intracellulaire parasieten”. Volgens een strikte levensdefinitie zijn ze niet-levend.”

Hier hebben we een klassiek voorbeeld van hoe menselijke taal als wetenschappelijke terminologie wordt versluierd. Als virussen alleen kunnen repliceren en in cellen kunnen leven, waarom zou u ze dan niet beschouwen als onderdeel van de eukaryote cellen en niet als vreemde vijandige agentia die dezelfde cellen doden die alle biochemische hulpmiddelen voor hun replicatie opleveren? Merk alstublieft op dat dit basisidee ten grondslag ligt aan de huidige lockdown.

Ik heb in de nieuwe Pantheory van de UL talloze voorbeelden gegeven van hoe menselijke taal in de wetenschap is misbruikt om nepideeën te produceren met ernstige gevolgen voor het menselijk leven en de vooruitgang.

In de natuurkunde bijvoorbeeld zijn alle verbale interpretaties van wiskundige vergelijkingen als natuurwetten en andere formules volledig verkeerd.

De juiste abstracte wiskundige definitie van fysieke massa m als een relatie tussen de energieën van twee systemen, waarbij één systeem willekeurig wordt gedefinieerd als een referentiesysteem, bijv. 1 kg, is in de natuurkunde sinds zijn ontstaan ​​als klassieke mechanica volledig verdoezeld, zoals ik zonder enige twijfel heb bewezen.

Lees hier : Massa en geest: waarom massa niet bestaat – het is een energierelatie en een dimensieloos getal (deel 2)Mass and Mind: Why Mass Does Not Exist – It Is an Energy Relationship and a Dimensionless Number (Part 2)

Als gevolg hiervan hebben natuurkundigen een overvloed aan duistere categorieën voor fysieke massa geïntroduceerd, zoals traagheids- en zwaartekrachtmassa – inertial and gravitational mass en voeren ze zelfs verouderde experimenten uit, zoals het beroemde Eotvos-experiment – Eotvos experiment, om deze semantische equivalentie, die is voortgekomen uit de terminologische (epistemologische) verwarring in het denken van wetenschappers, te bewijzen.

Denk eens even na over het volgende schokkende feit dat bij de sluimerende mensheid nog onbekend is en wanneer het zeer binnenkort wordt onthuld, het in een spiraal van ongeloof en schaamte zal stuwen: er zijn miljarden mensen die natuurkunde op scholen en universiteiten hebben gestudeerd sinds deze discipline ongeveer vier eeuwen geleden door Galileo Galilei werd opgericht en steevast begint met fysieke massa en zwaartekracht in de klassieke mechanica.

Lees hier: Galilei’s beroemde experiment van zwaartekracht beoordeelt de universele wet met de stelling van Pythagoras

Een Makkelijke Propedeuse in de Nieuwe Fysische en Wiskundige Wetenschap van de Universele Wet » Stankov’s Universal Law Press – blz. 59.

En toch heeft in al die eeuwen geen enkel intelligent persoon (ik sluit hier expliciet alle natuurkundigen uit wiens geest zo verdoofd is door de valse dogma’s van hun nepwetenschap dat ze het logisch denken hebben opgegeven) opgemerkt hoe vals de feitelijke definitie van fysieke massa is, het moest namelijk beschouwd worden als een intrinsieke eigenschap van materie. Dit verhinderde tot op de dag van vandaag de verklaring van het gravitatiemechanisme, de eenwording van de zwaartekracht met de andere drie fundamentele krachten in het standaardmodel en, wat voor de mensheid het belangrijkst is, de introductie van eenvoudige antizwaartekrachtvoertuigen die het transportprobleem van de mensheid lang geleden zouden hebben opgelost en alle oorlogen om fossiele bronnen zou hebben voorkomen.

Lees hier: Het mechanisme van zwaartekracht – voor het eerst uitgelegd.

Een Makkelijke Propedeuse in de Nieuwe Fysische en Wiskundige Wetenschap van de Universele Wet » Stankov’s Universal Law Press – blz. 85.

Deze valse definitie van fysieke massa was de initiële fout in de natuurkunde die talloze keren werd herhaald en leidde tot de introductie van een verdere reeks grote blunders en opzettelijke vervalsingen die de eenwording van de natuurkunde verhinderden en deze discipline daarmee blootlegden als een volledige nepwetenschap. De meest opvallende blunders zijn:

1. Fotonen hebben geen massa – Massa, materie en fotonen – Hoe de massa van materie te berekenen op basis van de massa fotonruimte-tijd (deel 3) – Mass, Matter and Photons – How to Calculate the Mass of Matter From the Mass of Photon Space-Time(Part 3)

Een Makkelijke Propedeuse in de Nieuwe Fysische en Wiskundige Wetenschap van de Universele Wet » Stankov’s Universal Law Press –  blz. 38.

2) Neutrino’s hebben geen massa – Hoe de massa van neutrino’s te berekenen?  – How to Calculate the Mass of Neutrinos?

Een Makkelijke Propedeuse in de Nieuwe Fysische en Wiskundige Wetenschap van de Universele Wet » Stankov’s Universal Law Press – blz. 101.

3) Er is donkere materie in het heelal die naar verluidt ca. 90% van alle theoretisch berekende massa bevat die niet kan worden verklaard (zoals gemeten in experimenten). Alleen al deze valse bewering maakt van de moderne kosmologie een nepwetenschap:

III: Waarom moderne kosmologie nepwetenschap is.

Een Makkelijke Propedeuse in de Nieuwe Fysische en Wiskundige Wetenschap van de Universele Wet » Stankov’s Universal Law Press, blz 133 en verder.

 • III.1. Moderne kosmologie herzien in het licht van de universele wet – een kritisch overzicht
 • III.2. De wet van Hubble is een toepassing van de universele wet op het zichtbare universum
 • III.3. De kosmologische kijk op traditionele fysica in het licht van de universele wet
 • III.4. De rol van de CBR-constante in de kosmologie
 • III.5. Valkuilen bij de interpretatie van roodverschuivingen in de mislukte hedendaagse kosmologie
 • III.6. Wat betekenen “de parameters van de oerknal van Planck” werkelijk?
 • III.7. De “Big Bang” moet nog komen in de lege hersenholtes van de kosmologen – twee PAT-meningen

4. Vrije fotonenergie bestaat niet en kan niet ter beschikking van de mens worden gesteld. Vrije fotonenergie – Alle video’s, uitgebreid script

Er is vrijwel geen enkele belangrijke definitie in de natuurkunde die niet onjuist is vanwege de semantische en mentale verwarring van de wetenschappers en dit heeft bijgedragen aan de vertroebelingvan deze ogenschijnlijk meest exacte discipline, bijvoorbeeld:

De Grootste Blunder van de Wetenschap. Lading is een synoniem voor Gebied.

Een Makkelijke Propedeuse in de Nieuwe Fysische en Wiskundige Wetenschap van de Universele Wet » Stankov’s Universal Law Press  blz. 51.

The Greatest Blunder of Science. Charge is a Synonym for Area

Wat is temperatuur? – (het is absolute tijd f ).

Een Makkelijke Propedeuse in de Nieuwe Fysische en Wiskundige Wetenschap van de Universele Wet » Stankov’s Universal Law Press  blz. 46.

Waarom je dan verbazen dat wetenschappers met deze afschuwelijke traditie in de geneeskunde en biowetenschappen zijn doorgegaan, die de meest verwarrende categorische systemen van menselijke kennis, waar vrijwel elke bewering in een leerboek slechts speculatie is zonder enig consistent bewijs. U kunt elk leerboek naar eigen goeddunken controleren – medicijnen, farmacologie, biologie, enz.

Totdat ik de Algemene Theorie van Biologische Regulering ontwikkelde, was er tot nu toe helemaal geen theorie, maar alleen een opeenhoping van verspreide feiten – tot nu toe officieel.

Dit verklaart hoe makkelijk het was om valse medische en biologische argumenten te gebruiken om de huidige lockdown onder vals voorwendsel te installeren en de mensheid tot slaaf te maken in een mate die ik in mijn hele leven niet voor mogelijk had kunnen houden, hoewel ik uitgebreide ervaring heb met dictaturen. De bangmakerij van het huidige virusisme als de NWO-utopie van de toekomstige, volledig tot slaaf gemaakte mensheid, bewijst dit zonder enige bezwaren op een zeer onheilspellende manier. Dit onthult het meest voor de hand liggende feit voor mij en de meest verborgen waarheid voor de rest van de mensheid: mensen zijn onherstelbare lafaards en hebben de mentaliteit van slaven. Daarom hebben ze ascentie en een moedige spirituele leraar – a courageous spiritual teacher nodig om hen uit hun zelf veroorzaakte doolhof te leiden.

Laten we een vivisectie doen van de huidige medische discussie over de pandemische oplichterij omwille van de voltooiing, nu steeds meer artsen en deskundigen hun mond durven open te doen en de lockdown veroordelen met halfcorrecte wetenschappelijke verklaringen die onmiddellijk ontkracht worden door volkomen verkeerde wetenschappelijke ideeën, zoals Rachid Buttar –  Rachid Buttar, die nog steeds de beste vertegenwoordiger van het medische gilde is, momenteel op paradigmatische wijze belichaamt.

Wetenschappers geven eerlijk toe dat ze niet eens weten wat de oorsprong van virussen is. Ze hebben een overvloed aan obscure hypothesen geïntroduceerd, zoals de progressieve hypothese, de regressieve hypothese, de virus-eerst-hypothese, of geven zelfs botweg toe dat “geen enkele hypothese juist kan zijn” (here). Dit is het soort nepwetenschap waar we mee te maken hebben. Dat is de reden waarom de duisteren zo goed kunnen vissen op dwazen in deze duistere wateren van de verdoezelde wetenschap.

Als je de replicatiecyclus van virussen in de cel meer in detail gaat bestuderen, zul je met zoveel avontuurlijke uitspraken en sciencefictionbeschrijvingen worden geconfronteerd dat, als ik ze goed moet analyseren, ik een heel boek moet schrijven. Laat me dwars door deze jungle gaan: geen van de uitspraken over de replicatiecyclus van virussen is correct of gebaseerd op een echt begrip van de biologische regulatie van cellen en organismen.

Waarom? Omdat wetenschappers niet weten hoe de regulering van het DNA en dat van de cel plaatsvindt en alleen doen alsof ze enige kennis hebben op basis van verspreide feiten. Ik heb deze onwetendheid van de biowetenschappen zonder enige twijfel bewezen in mijn centrale boek over de algemene theorie van biologische reguleringGeneral Theory of Biological Regulation en zal u de details hier besparen.

Tegelijkertijd hebben ze geen flauw idee hoe het immuunsysteem werkt en hoe het wordt gereguleerd, zoals ik uitvoerig heb laten zien in hetzelfde boek en daarom voelen ze zich vrij om allerlei vaccins aan te bevelen als een soort wondermiddel voor virale infecties, die niet echt bestaan, terwijl ze in werkelijkheid een ware genocide op de mensheid uitoefenen, zoals dit bekend is van Bill Gates.

De leugens en misleidingen van de regerende cabal en medische stromannen zijn zo duidelijk dat ik nog steeds niet begrijp waarom de mensen hun vorken niet oppakken en een revolutie beginnen. De VS staan ​​aan de vooravond van een dergelijke revolutie, maar de mensen verdrinken opnieuw in totale verwarring en weten niet waarvoor ze vechten en tegen wie. Daarom kan geen enkele revolutie alle menselijke problemen oplossen die volledig voortkomen uit de spirituele onwetendheid van de mensheid. Alleen hoger dimensionale verlichting kan dit verlaten menselijke ras redden.

Leugens stapelen zich op leugens in alle categorische systemen van wetenschappelijke kennis die de mensheid tot dusver heeft ontwikkeld en heeft zo’n onontwarbaar struikgewas gecreëerd dat niemand het kan ontrafelen. Laten we de virussen nog een keer nemen. Alles wat we over ze weten, is dat ze door de cellen worden geresorbeerd en uitgescheiden als blaasjes die erg lijken op – ik zou zeggen identiek – aan exocyten en endocyten, zoals ik al in een vorig artikel – previous article heb aangetoond:

Secretarisblaasjes (exocyten), Dr. Jastrow’s elektronisch microscopische atlas

200303 corona 1

Deze folder-illustratie, met dank aan de “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”, toont een transmissie-elektronenmicroscopisch beeld van een isolaat uit het eerste Amerikaanse geval van COVID-19, voorheen bekend als 2019-nCoV, met de bolvormige virale deeltjes, blauw gekleurd (fotoshoppen), met dwarsdoorsneden door het virale genoom, gezien als zwarte stippen.

Wetenschappers kunnen geen virussen in eukaryote cellen detecteren, zoals ze eerlijk toegeven, maar alleen als ze de cellen verlaten als exocyten of de cellen binnenkomen als endocyten. Natuurlijk bevatten deze deeltjes alle biomoleculen, zoals korte DNA- en RNA-sequenties van de cellen die de biowetenschappers vervolgens gebruiken om hun classificatie in virusfamilies vast te stellen. Dit is het enige wat biowetenschappers kunnen doen. In dit geval hebben wetenschappers normale fysiologische celblaasjes valselijk bestempeld als afzonderlijke soorten – als “virussen” – en hebben ze het volkomen verkeerde idee verkondigd dat virussen gevaarlijke biologische agentia zijn die mensen ziek maken en ze doden. Dit heeft niets te maken met echte biologische regulering en is nepwetenschap.

Waar komt dit idee vandaan?: Uit de zogenaamde “Koch’s postulaten ontworpen om een oorzakelijk verband – causative relationship  tussen een microbe microbe  en een ziekte vast te stellen“, hoewel de wetenschap tot op heden niet kan uitleggen wat een oorzakelijk verband (causaliteitsbeginsel) is, zoals ik uitgebreid  in Volume I  (Volume I) heb besproken over de fysische en wiskundige basis van de UL. Er zijn vier Koch’s postulaten voor een pathogene relatie tussen een microbe en een ziekte, die intussen allemaal zijn ontkracht voor zowel bacteriën als virussen:

 1. Het micro-organisme moet overvloedig aanwezig zijn in alle organismen die aan de ziekte lijden, maar mag niet in gezonde organismen worden gevonden.
 2. Het micro-organisme moet worden geïsoleerd van een ziek organisme en als zuivere cultuur  – culture worden gekweekt.
 3. Het gekweekte micro-organisme moet ziekte veroorzaken wanneer het in een gezond organisme wordt gebracht.
 4. Het micro-organisme moet opnieuw worden geïsoleerd van de geïnoculeerde, zieke experimentele gastheer en moet worden geïdentificeerd als zijnde identiek aan de oorspronkelijke specifieke veroorzaker.

Dit is wat we lezen in Wikipedia:

“Koch liet later de universalistische eis van het eerste postulaat helemaal los toen hij asymptomatische dragers van cholera[4]  en later van buiktyfus  – typhoid fever  ontdekte. Het is nu bekend dat asymptomatische – Asymptomatic  of subklinische infectiedragers –  subclinical infection een veelvoorkomend kenmerk zijn van vele infectieziekten, vooral virale ziekten zoals polioherpes simplexHIV/AIDS, en hepatitis C.

Het tweede postulaat kan ook worden geschorst voor bepaalde micro-organismen of entiteiten die (op dit moment) niet in zuivere cultuur kunnen worden gekweekt. [5] Virussen hebben ook gastheercellen nodig om te groeien en zich voort te planten en kunnen daarom niet in zuivere culturen worden gekweekt.

Het derde postulaat specificeert “zou”, niet “moet”, omdat – zoals Koch zelf bewees met betrekking tot zowel tuberculose tuberculosis als cholera, [6]– niet alle organismen die worden blootgesteld aan een infectieus agens de infectie zullen oplopen.”

Het 4e postulaat van Koch is om verschillende redenen ook niet van toepassing op virussen.

Zoals we zien, werden alle postulaten van Koch ontkracht, sommige door hemzelf persoonlijk, maar ze worden nog steeds volledig toegepast voor alle praktische doeleinden in alle medische en politieke beslissingen met betrekking tot epidemieën en pandemieën, zoals het geval is bij het Robert Koch Instituut Robert Koch Institute in Berlijn, dat bondskanselier Merkel in Duitsland opzettelijk ten onrechte adviseerde de afsluiting te verlengen door de richtlijnen die dit instituut aanvankelijk had opgesteld voor het beëindigen van de afsluiting (hier – here) voortdurend te wijzigen.

Het komt erop neer dat er tot op de dag van vandaag geen geldige richtlijnen zijn voor het omgaan met een epidemie of pandemie vanuit wetenschappelijk oogpunt, meer dan een eeuw nadat Koch voor het eerst zijn verouderde criteria voor een pathogene causale relatie tussen een microbe of een virus en het menselijk lichaam formuleerde. Waarom? Omdat er helemaal geen causaal verband is en omdat dit niet de wijze is waarop organische materie door de zielen en de hogere rijken wordt gereguleerd.

Net zoals er niet zoiets bestaat als besmetting – contagion zoals tegenwoordig begrepen wordt, dat het gebruik van verouderde maskers vereist… die alleen inbreuk maken op de normale menselijke ademhaling en de mensen binnen korte tijd erg ziek maken. Het is een zeer verraderlijk idee van Hollywood dat wordt gerund door de zionistische cabal en dat in films alle gruwelijke criminele handelingen die deze kwaadaardige mensen tegen de mensheid plannen, ‘voorspelt’ om de mensen angst aan te jagen en ze subliminaal onderdanig te maken.

In Alles-Dat-Is is er geen antagonisme en zijn er geen vijanden tussen de soorten en binnen een soort, zoals het Darwinisme ten onrechte predikt.

Dit is het duisterste idee van alles wat door de duistere geesten in de menselijke geest werd ingeprent om de geïncarneerde menselijke persoonlijkheden af te leiden van hun innerlijke kennis dat ze machtige scheppingswezens zijn van hun lichaam en realiteit en dus van de hele natuur die ons in dit holografische incarnatie-experiment omringt.

Wat de virussen betreft, het zijn speciale intelligente modules voor de uitwisseling van informatie en energie tussen eukaryote cellen binnen het organisme en tussen verschillende organismen en soorten. Ze zijn ook te vinden in plantencellen omdat zowel plantencellen als eukaryote cellen worden gereguleerd volgens dezelfde energetische   principes gebaseerd op de UL, zoals ik heb bewezen in de nieuwe Algemene Theorie van Biologische Regulering. Met hun hulp zijn universele constructieve interferentie en regulering tussen alle organismen en cellen en binnen één en hetzelfde organisme gegarandeerd. Zo wordt het leven in het hele multiversum gereguleerd. Punt!

Alle menselijke organismen worden voortdurend veranderd en aangepast als onderdeel van hun regulering, aangezien cellen voortdurend worden uitgewisseld, sterven en worden vervangen door nieuwe cellen, zodat het organisme kan blijven leven en zich kan aanpassen aan de constant veranderende omgeving.

Het huidige LBP (Llicht Lichaams Proces) is het beste bewijs, en ik heb veel geschreven over alle fysiologische en andere veranderingen die wij, de geascendeerde meesters van de mensheid, sinds vele jaren ondergaan om dit jaar het organische, op koolstof gebaseerde lichaam, te overwinnen en in een faseovergang te transformeren naar een silicium-kristallijn lichtlichaam.

Nu vragen sommige van mijn lezers zich misschien af: ‘Hoe komt het dat tijdens een griepseizoen een kind ziek wordt van school en het hele gezin besmet? Is dat geen bewijs van een besmettelijke ziekte? ‘

Helemaal niet. Allereerst komt het zelden voor dat een hele familie tegelijkertijd griep krijgt. Meestal zijn het een of een paar familieleden die griep krijgen en de anderen niet. Het is een vaststaand feit dat de meeste dragers van virussen die momenteel als pathogeen worden beschouwd, asymptomatisch zijn en niet ziek worden.

Aangezien mensen duizenden virussen, of preciezer gezegd, celblaasjes als exocyten en endocyten in hun lichaam dragen, kunnen velen van hen op een specifieke DNA- of RNA-sequentie getest worden, maar de meeste tests zijn niet-specifiek en worden als “vals-positief” op een brede bandbreedte van virussen getest, zoals dit in de huidige zwendelpraktijk werd onthuld, maar dan rigoureus onderdrukt door de massamedia.

Daarom heeft de geneeskunde helemaal geen betrouwbare informatie over de verspreiding van vergelijkbare exocyten en endocyten in de menselijke populatie, die in grote mate kan variëren en zo een onjuiste indruk kan wekken met betrekking tot het bestaan van talrijke virusfamilies.

Het is ook hoogst onwaarschijnlijk dat dergelijke exocyten en endocyten via druppels in de lucht worden overgedragen. Ik zou zeggen, dit is de domste en meeste inefficiënte manier voor het verspreiden van zulke belangrijke dragers van celinformatie binnen de cellen van één organisme en tussen verschillende organismen en soorten en daarom bestaat het niet omdat onze ziel alleen perfectie creëert.

Wat er feitelijk gebeurt, is dat we te maken hebben met een zeer intelligent programma van lichaamsregulatie door onze ziel (of lichaamselementalen). Net zoals de regulering van de genetische code een wonder van complexiteit is dat wetenschappers niet kunnen achterhalen, geldt hetzelfde voor de transmissie van exocyten en endocyten tussen eukaryote cellen die geselecteerde sequenties van DNA en RNA dragen.

Ik heb in de Algemene Theorie van de Biologische Regulering bewezen dat de regulering van de genetische code op het supramoleculaire elektromagnetische kwantumniveau van de deelnemende biomoleculen plaatsvindt, dat zo dynamisch en complex is, in feite altijd intelligent en onvoorspelbaar is voor de menselijke geest. De huidige wetenschappers hebben geen besef van deze uiterst complexe bio-energetische processen, zoals de splitsing van eiwitten – splicing of proteins en presenteren ze op een zeer grove beschrijvende manier zonder enige verklaring te geven welke ‘onzichtbare hand’ deze prachtige perfectie op kwantumniveau aandrijft.

Zelfs ikzelf heb snel de grens van mijn kennis bereikt, ook vanwege een gebrek aan geloofwaardig wetenschappelijk bewijs in de literatuur. Maar ik ga altijd uit van de energetische principes van biologische regulering zoals gebaseerd op de Universele Wet, dat wil zeggen, ik ga uit van de Primaire Term van ons bewustzijn en kan makkelijk alle valse ideeën als N-sets verwerpen – can easily discard all false ideas as N-Sets  terwijl ik de alomtegenwoordige, wederzijds gunstige co-existentie van alle vormen van leven in Alles-Dat-Is, waar de dood als concept niet bestaat, maar slechts een illusie is van een beperkte menselijke geest, postuleer.

Tijdens de LBP ervaren we bijvoorbeeld herhaaldelijk griepachtige episodes, die zich zelfs kunnen manifesteren als acute broncho-pneumonitis – we experience repeatedly flu-like episodes, which can even manifest as acute broncho-pneumonitis, zoals ik ze meer dan twee decennia geleden heb beschreven. Dergelijke symptomen treden op wanneer er een snelle aanpassing is aan hogere trillingen en er veel dichtheid uit het lichaam vrijkomt. Dit gebeurt het vaakst tijdens grote ascensieportalen en treft tegelijkertijd grote groepen ascensiekandidaten.

We hebben in de loop der jaren talloze van dergelijke gevallen van ascensie-griep waargenomen, gepubliceerd en besproken, waarbij PAT-leden tegelijkertijd dezelfde ademhalingssymptomen ervoeren, terwijl ze zich aanpasten aan de nieuwe hogere trillingsniveaus en snel dichte energetische patronen en angsten uit het fysieke lichaam losmaakten.

Dergelijke energetische verschijnselen kunnen heel goed worden geïnterpreteerd als een “ascensie-griepepidemie” op medisch niveau. Aangezien er in het verleden zeer weinig kandidaten voor ascensie waren, hebben we nooit het aantal bereikt dat nodig is om een ​​ascensie-epidemie te verklaren. Nu de mensheid massaal ontwaakt, ervaren miljoenen mensen tegenwoordig ascensiesymptomen, voornamelijk van het ademhalingssysteem, dat dit jaar voor het eerst wordt beïnvloed door de ascensiegolven die de mensheid en de aarde overspoelen in de vorm van een voortdurend stijgende tsunamigolf van transformatie naar planetaire ascensie.

Om de synchroniciteit te beschrijven bij het optreden van dergelijke ademhalingssymptomen die zich openlijk manifesteren als griepepisodes, heeft men het concept van besmetting niet nodig omdat deze ascensie-episodes op zielsniveau worden gecoördineerd. Hoe meer mensen synchroon deelnemen aan dergelijke ascensiegolven en portalen, hoe groter het synergisme van de planetaire ascensie, en hoe sneller de mensheid naar 5D zal gaan.

Ik hoop dat dit de totale illusie verklaart die de mensheid heeft gecreëerd rond de zogenaamde epidemieën en het gevaar van het verspreiden van besmettelijke virale en bacteriële ziekten die de huidige idiote blokkering rechtzetten. Dit is weer een opzettelijk vals idee van de duistere kliek om de massa bang te maken en en hen hun lagere frequentiescenario’s van descentie opleggen, waarbij ze een zeer lange en gruwelijke incarnatiecyclus van massief karma moeten doorlopen voordat ze in aanmerking kunnen komen voor uiteindelijke ascensie over eonen van tijd.

Zoals we zien, zijn alle verschijnselen die we in het leven waarnemen nauw gecorreleerd en onderling afhankelijk. Elk atoom en elementair deeltje in dit multiversum heeft een oneindig bewustzijn en bestaat in perfecte harmonie met alle andere deeltjes en systemen in het multiversum. Het menselijk lineair denkend verstand kan deze perfecte en mooie harmonie en synergie tussen alle systemen en niveaus van Alles-Dat-Is niet begrijpen en creëert zulke monsterlijke ideeën als de huidige lockdown, naar verluidt om mensenlevens te redden terwijl het meer mensen doodt dan welke andere besmettelijke ziekte (bijvoorbeeld een bacteriële ziekte) dan ook, theoretisch zou hebben gedaan.

Er zijn echter opzettelijke lokale moorden op mensen gepleegd met andere dodelijke agentia om de mensheid bang te maken en de daders zijn de ondergrondse reptielachtigen en hun menselijke handlangers in de politiek en de geheime diensten, zoals in Bergamo, Italië, en ook in New York in het begin het geval was. Daarom beschuldigen de Amerikanen en Trump de Chinezen nu van duistere samenzweringen om zich te onttrekken aan hun misdaden in eigen land, terwijl Trump het slachtoffer is van dit complot en moet meespelen als hij wil overleven. Veel giftige gassen veroorzaken ademhalingssymptomen en het is heel gemakkelijk om ze lokaal in voldoende hoeveelheden te verspreiden onder de geselecteerde bevolking en massale sterfgevallen te veroorzaken in elke buitenwijk of op het platteland of in seniorenwoningen. Reken maar uit!

Zo verscheen in het verleden de beruchte Deros, een ondergrondse humanoïde ET soort die deel uitmaakt van de Unholy Six van de PTW uit het Orion/Reptielenrijk als de gevreesde “mannen in het zwart” die de bevolking met de pest besmette door in de buurt flacons met de bacterium Yersinia pestis  te verspreiden en vervolgens kruizen op de deuren van de huizen te zetten die ze hadden besmet. Vandaar de term “zwarte dood”, die niets te maken heeft met deze ziekte in termen van zwarte kleur, maar met de mannen in het zwart die het verspreidden.     Deze term bestaat in bijna alle talen en landen die de pest hebben meegemaakt. Er zijn talloze historische rapporten die dit feit bevestigen, hoewel historici hebben geprobeerd om dergelijke verslagen in de officiële geschiedschrijving te vervalsen en te onderdrukken. Zelfs Hollywood gebruikte dit boosaardige duistere motief voor zijn sciencefictionfilms door zoals gebruikelijk de orginele waarheid te veranderen.

Sinds de middeleeuwen is er niets veranderd met betrekking tot de wreedheid en verraderlijkheid van de PTW uit het Orion/Reptielenrijk – in wezen de grote lelijke reptielachtigen en de reptielachtige vormveranderaars als de menselijke elites die alle politici met de dood hebben gechanteerd om de huidige lockdown te installeren. Hun doel is altijd de decimering van de mensheid geweest om de massa’s beter te kunnen controleren. Deze monsters worden nu uit alle ascenderende tijdlijnen verwijderd voorafgaand aan de bewustzijnsverschuiving die ik  verwacht rond de zomerzonnewende  shift in consciousness which I expect to occur around summer Solstice.

Het is vandaag, 10 juni, begonnen en de zuivering zal op alle stijgende  tijdlijnen tot aan de zonnewende worden uitgevoerd. De meeste reptielachtigen kunnen niet met het enorme licht en de nieuwe trillingen die van de Centrale Zon komen omgaan en vallen gewoonweg uit elkaar. Maar hun menselijke volgelingen regeren nog steeds op de grond voordat ze ook worden verwijderd, eerst van de macht, en zullen dan terugvallen naar lagere tijdlijnen wanneer de verschuiving zal plaatsvinden.

Pas daarna kunnen de onthullingen voor de sluimerende massa’s echt beginnen. Ze zullen beginnen met de openbaring van de waarheid achter de huidige lockdown, aangezien deze alle belangrijke elementen van bedrog en waarheid bevat waarvan de mensheid zich bewust moet worden voordat ze kan beginnen met haar voorbereiding op ascensie. Dit artikel, dat werd geïnspireerd door St. Germain en andere geascendeerde meesters, is de initiële trigger van de aankomende openbaringen en het theoretische programma over hoe de waarheid op een duidelijke, logische, axiomatische, holistische manier moet worden aangepakt.

Dit omvat in de eerste plaats de openbaring over de opzettelijke vervalsing van de menselijke wetenschap, die pretendeert een monopolie op de waarheid te hebben terwijl het wordt gebruikt als een sinistere sociale doctrine om de mensheid uit te roeien. Behalve de PAT is geen van de andere lichtwerkers die de verlichte minderheid van de mensheid vertegenwoordigen en een of andere openbaring in de huidige Eindtijd verwachten, bereid om de grootste openbaringen in de wetenschap te ervaren, omdat ze zelf geen idee hebben van de wetenschap en er de voorkeur aan gaven om de Universele Wet vele jaren lang te verwerpen.

Dat is de reden waarom veel van deze zelfverklaarde goeroes op weg zijn naar een grote persoonlijke mentale en emotionele catharsis, wanneer ze zich snel zullen realiseren hoe slecht ze voorbereid zijn op de verschuiving en hoe dom ze hun tijd hebben verspild met surrogaatonderwerpen rond de liefde en de lichtillusie. Deze bittere openbaring moet ook hier worden gezegd – het markeert het begin van alle openbaringen.

Dan zullen er onthullingen komen over de misleidingen en leugens in de politiek, economie en religies en tot slot de persoonlijke erkenning dat alle mensen de verantwoordelijkheid dragen voor deze leugens, omdat ze ze kritiekloos en laf aanvaard hebben en zich er zelfs het grootste deel van de tijd prettig bij voelden.

Alle mensen zijn tegelijkertijd dader en slachtoffer. Wanneer we de komende dagen opstijgen en de tijd van openbaringen zal aankomen, zal er geen steen onomgedraaid blijven. Alle leugens en illusies moeten naar voren komen – de persoonlijke, meest intieme misleidingen en de collectieve, diepst verborgen leugens en gruweldaden.

Als we de komende dagen ascenderen en de tijd van de openbaringen aangebroken zal zijn, zal er geen steen meer overeind blijven. Alle leugens en illusies moeten naar voren komen – de persoonlijke, intiemste misleidingen en de collectieve, diepste verborgen leugens en wreedheden.

Deze hele realiteit is één grote illusie die wordt gecreëerd door talloze opzettelijke en verraderlijke leugens, die uiteindelijk allemaal leiden tot de dood van het menselijk lichaam. Daarom moet de eerste en belangrijkste waarheid de erkenning zijn van onze onsterfelijkheid als menselijke wezens en als zielen en multidimensionale entiteiten – dat mensen kunnen ascenderen en de fysieke dood overwinnen. Dit gnostische inzicht zal alle huidige existentiële angsten van de mensen waarin ze vastzitten, elimineren, nog meer onder de huidige barbaarse opsluiting.

Om deze reden zal de verschuiving beginnen met de ascensie van geselecteerde individuen die hun LBP hebben volbracht en klaar zijn om te dienen als opgestegen meesters en spirituele leiders en genezers van de mensheid. Dit is onze missie en die van PAT en we zijn er klaar voor.

Verdere literatuur over de coronaviruszwendel:

 

 

This entry was posted in Other Articles. Bookmark the permalink.

Comments are closed.