I.N.F.E.B. – Interdimensionaal Netwerk voor Financiële Energie Beloning

Wat Is Het en Hoe Werkt Het?

Georgi Alexandrov Stankov, 31 juli 2020

www.stankovuniversallaw.com

Vertaald door Pieternel Verburgt, 30 augustus 2021 

I.N.F.E.R betekent Interdimensionaal Netwerk voor Financiële Energie Beloning en het zal het nieuwe systeem van betalingen en transacties op basis van de Astrale Valuta – Astral Currency in alle 4D werelden zijn, na de naderende verschuiving en sprong in het menselijk bewustzijn en gewaarzijn in de loop van dit jaar.  

Het zal onmiddellijk de huidige SWIFT en andere soortgelijke systemen van financiële transacties, die gebaseerd zijn op het concept van banken als intermediaire instellingen voor het overmaken van geld, vervangen.

De I.N.F.E.R. zal binnen de nieuwe energetische omgeving functioneren die na de verschuiving – shift, is ontstaan, gebaseerd op het bestaan van 5D en hogere dimensionale lichtsteden, die zullen samenvallen met de 4D werelden waar de overgrote meerderheid van de mensheid zal blijven leven ter voorbereiding op hun ascentie.

Het nieuwe betalings- en  transactiesysteem zal worden opgezet en gereguleerd door de opgestegen meesters van de lichtsteden met de hulp van andere geavanceerde mensen, die op het punt staan de regenboogbrug over te steken en ook hun op koolstof gebaseerde lichamen in kristallijne silicium lichtlichamen transformeren en geascendeerde 5D wezens worden.

De INFER zal, zoals de naam al aangeeft, het huidige frauduleuze Orion monetaire banksysteem – Orion banking monetary system – afschaffen dat al eeuwenlang het belangrijkste instrument is voor de onderwerping van de mensheid. Het zal rechtstreeks van het ene individu naar het andere en van het ene bedrijf (organisatie) naar het andere gaan zonder enige tussenstations, die het huidige banksysteem zeer omslachtig en ondoorzichtig maken – open voor allerlei vormen van fraude en bedrog.

Om deze reden zal ieder mens en iedere entiteit een unieke individuele energetische imprint (E.I.) krijgen die in de hogere dimensies gecreëerd zal worden en niet gemanipuleerd kan worden, dat wil zeggen dat deze codes niet digitaal van aard zullen zijn en niet gestolen kunnen worden, zoals nu het geval is met wachtwoorden en bankrekeningen. De E.I. zal de huidige BIC-code of SWIFT-code vervangen. In feite bestaan dergelijke energetische codes reeds, aangezien dit de manier is waarop de zielen het menselijke incarnatie-experiment op de aarde coördineren.

Deze individuele inprenting heeft niets te maken met het beruchte “Merkteken van het Beest” (chips) dat de cabal in de Eindtijd wilde introduceren om de vlekkeloze coördinatie van onze zielen na te bootsen en zo de geïncarneerde menselijke bevolking op 3D niveau tot slaaf te maken, door de mensen te controleren met inferieure energetische middelen zoals centraal gecontroleerde, gechipte bankrekeningen waarvan andersdenkenden automatisch konden worden uitgesloten en zo onderdrukt of zelfs uitgehongerd konden worden.

Op deze manier wilden de vroegere PTB (Machten Die Waren) en hun menselijke volgelingen de ascentie van Gaia en de mensheid verhinderen en er is (er was vroeger) enorme onthullende literatuur over dit onderwerp op het Internet, voor het geval de cabal censors het ondertussen niet verwijderd hebben.

Deze futiele poging leidde tot de huidige lockdown die hoogst-waarschijnlijk in de komende dagen en weken zal worden verlengd met een tweede lockdown, die zal leiden tot Goddelijke Interventie gebaseerd op de Goddelijke Dispensatie voor de mensheid, die ons op 17 juli 2020 werd gegeven. Ik heb over deze mijlpalen in het ascensieproces in mijn vorige energierapporten gerapporteerd.

De E.I. zal een fundamenteel menselijk (ziels)recht zijn voor iedere geïncarneerde persoon die de beslissing heeft genomen om te ascenderen en het spirituele pad van evolutie heeft gekozen. Het zal hem door zijn ziel gegeven worden en niet door de grillen van de duistere cabal of enig ander menselijk wezen. De E.I. zal onbeperkte energetische geldigheid hebben in alle 4D werelden in de tussenliggende periode van transformatie en transmutatie, waar betaalsystemen nog gebruikt zullen worden voordat het niveau van het menselijk bewustzijn zich voldoende uitbreidt om deze primitieve systemen van energie-uitwisseling (beloning) te elimineren. Ik heb in het verleden veel over dit onderwerp geschreven en zal mij hier onthouden van verdere uitwerking.

Op deze manier zullen alle menselijke wezens die besloten hebben te ascenderen automatisch hun E.I. verwerven en onbeperkt kunnen deelnemen aan de INFEB van de Astral Valuta. Praktisch gezien zal dit worden bereikt door een eenvoudige hogerdimensionale technologie die aan de mensheid beschikbaar zal worden gesteld door ons als geascendeerde meesters van de lichtsteden.

Ik zal niet ingaan op de praktische werking ervan, maar er alleen op wijzen dat ieder mens die de beslissing neemt om in dit leven te ascenderen en daarvoor alle noodzakelijke karmische en energetische voorwaarden meeneemt, van zijn ziel automatisch toegang zal krijgen tot deze technologie en dan zal hij de Astrale munt onbeperkt gebruiken en ook deelnemen aan de emissie ervan (zie hieronder).

Let alstublieft op het radicale verschil met het “Merkteken van het Beest” dat de cabal van plan was in de Eindtijd in te voeren, waarbij zij het alleenrecht zouden opeisen om te beslissen wie zou deelnemen aan hun totalitaire cashloze monetaire systeem van de NWO en wie daarvan zal worden uitgesloten en zal moeten sterven in een maatschappij gebaseerd op totale financiële dictatuur. Tussen haakjes, een van de doelen van de huidige lockdown is te insinueren dat fysiek geld als contant geld een drager is van virussen en epidemieën bevordert en daarom moet worden geëlimineerd, wat al heel lang een verklaard doel is van de cabal.

Hier hebben we de twee polen van het menselijk bestaan: Totale vrijheid van de ascenderende individuen zoals gegarandeerd door de nieuwe INFEB van de Astrale Munteenheid in tegenstelling tot de totale slavernij door middel van een wereld digitale munt die volledig wordt gecontroleerd door de duistere kwade cabal. De mensheid heeft altijd heen en weer geslingerd tussen deze twee extreme keuzes en we naderen nu de definitieve krachtmeting.

Alle nieuw opgerichte gemeenschappen van geëvolueerde menselijke wezens zullen bereidwillig het nieuwe INFEB en de Astrale Munteenheid aannemen, omdat het onberispelijk en onmiddellijk zal werken op wereldwijde schaal en zelfs daarbuiten.

Sommigen beweren misschien dat dit een nieuwe vorm van cryptocurrency zal zijn, maar zij hebben het helemaal mis. Alle cryptocurrencies zijn afhankelijk van het huidige banksysteem, hoe onafhankelijk ze ook pretenderen te zijn. Ze zijn gecreëerd door de duistere geheime diensten van de cabal om de mensheid voor te bereiden op de nieuwe digitale wereldvaluta die al in 1988 officieel werd aangekondigd in Rothschild’s runmagazine The Economist en die in het geniep de naam “Phoenix” kreeg:

Lees hier: Urgent Message to Trump and Old Humanity – Abolish the Fed or Die

Daarom is het van cruciaal belang te wijzen op dit principiële verschil tussen het nieuwe INFEB van de Astrale Munteenheid en het huidige SWIFT van het Orion-banksysteem, dat het eigenlijke “Merkteken van het Beest” is en dat officieel het codenummer 666 draagt voor zijn computerhoofdkwartier in Brussel. “6” is het getal van koolstof in het periodiek systeem der elementen van Mendelejev – Mendeleev periodic table of elements – en verwijst dus naar mensen als op koolstof gebaseerde gevoelswezensl, die als zodanig permanent tot slaaf zouden moeten worden gemaakt en niet zouden mogen opstijgen naar het licht. Dit is jarenlang een veelbesproken onderwerp geweest in de alternatieve en esoterische media en ik vraag me af waarom dit onderwerp tegenwoordig uit het kritische bewustzijn van de deskundigen is verdwenen.

Natuurlijk kunnen we ons heel goed voorstellen dat met de groei van het scheppend vermogen van alle ascenderende mensen, er steeds minder behoefte zal zijn om welke vorm van geld dan ook te gebruiken in het menselijk leven, omdat de nieuwe spirituele gemeenschappen en de individuen in staat zullen zijn om alles wat ze nodig hebben te scheppen, om zo te zeggen “uit het niets”, zoals waargenomen vanuit een huidig agnostisch gezichtspunt. In feite is alle schepping in die zin uit de lucht gegrepen, wanneer men het bestaan van de ziel als schepper van alle werkelijkheden afwijst.

Universele creativiteit binnen het Eenheidsveld van opgestegen menselijk bestaan zal zeer snel elk geld- of ander systeem van betalingen en transacties overbodig maken. Daarom is mijn bespreking hier beperkt tot de paar jaar in de overgangsperiode, laten we zeggen, van 2020 tot 2025, waarin de mensheid uit gewoonte nog geld nodig kan hebben om de nieuwe levensvormen op de opkomende 4D werelden te organiseren, nadat de op handen zijnde verschuiving dit jaar zal plaatsvinden en voordat de planetaire ascentie later kan plaatsvinden.

Het is logisch dat de INFEB gebaseerd zal zijn op de spirituele principes van de Astrale Munteenheid, zoals geschetst in deze cruciale publicatie:

The New “Astral” Currency Is Coming – International Edition

Het zal gebaseerd zijn op het juiste begrip dat geld op zichzelf geen waarde heeft, maar slechts een spiegelbeeld is, een inferieur surrogaat, van de eigenschappen van energie die door de beperkte menselijke zintuigen als ruimte-tijd wordt waargenomen.

Zodra deze fundamentele waarheid volledig is geïnternaliseerd door het ontwaakte ascenderende deel van de mensheid, zullen alle mentale hindernissen voor de invoering van de Astrale Munteenheid en haar INFEB-systeem van betalingen en transacties onmiddellijk worden weggenomen en zullen deze gedurfde financiële innovaties snel worden geaccepteerd en wereldwijd worden ingevoerd, waardoor het huidige SWIFT-systeem wordt geëlimineerd (woordspeling bedoeld). Hun absolute efficiëntie, transparantie en democratische karakter, gebaseerd op de absolute gelijkheid tussen alle mensen, zullen hiertoe een beslissende bijdrage leveren.

Let wel dat INFER, net als SWIFT, niet de functie zal hebben om fondsen en investeringen te genereren, d.w.z. deel te nemen aan de emissie van geld. Dit blijft het voorrecht van de EIC’s (Emissie- en Investeringscoöperaties), zoals ik heb uitgelegd in mijn artikel over de Astral Currency hierboven.

INFER zal een zeer geavanceerd 5-Dimensionaal financieel telecommunicatienetwerk zijn dat de efficiëntie en nauwkeurigheid van het huidige SWIFT, dat ook wordt omschreven als een systeem van financiële telecommunicatie, ruimschoots zal overtreffen. Het is echter gebaseerd op het oude voor-diluviale Orion banksysteem dat voor het eerst werd ontwikkeld door de duistere Khazariaanse (zionistische) cabal en de reptielachtige gedaanteverwisselaars in Europa in de Renaissance (eerst in Italië en Duitsland) en had zijn prototype al in de Babylonische tijden toen de Annunaki op aarde heersten en de mensheid op brute wijze tot slaaf maakten.

INFER zal zeer snel zo populair en succesvol worden dat zelfs het deel van de mensheid dat niet zal ascenderen en zal blijven leven in de oude afbrokkelende 3D matrix, geassocieerd met alle vreselijke karmische ervaringen die deze individuen in de huidige Eindtijd zullen moeten maken om vooruit en omhoog te komen, zal besluiten zich bij dit systeem aan te sluiten en het oude banksysteem met zijn niet zo soepele SWIFT de rug toe zal keren.

Laten we niet vergeten dat SWIFT volledig een neo-imperiaal instrument is van de VS om haar economische en politieke rivalen, zoals Rusland en China, te straffen door hen uit te sluiten van dit systeem, hoewel het officieel een Belgisch bedrijf is, wat nog een flagrante misleiding van de massa’s is.

Hetzelfde geldt voor het tweede even belangrijke hegemoniale instrument van economische onderwerping – de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) in Bazel, Zwitserland, eigendom van de centrale banken. Al deze banken en instellingen zullen voorgoed worden afgeschaft met de invoering van INFER en de Astral Currency.

Precies om die reden hebben zowel Rusland als China reeds hun eigen nationale SWIFT-systemen ontwikkeld – SPFS (Система передачи финансовых сообщений, “Systeem voor de overdracht van financiële berichten”) in Rusland en (CIPS) Cross-Border Interbank Payment System (Cross-Border Interbank Payment System) in China.

Lees ook: Wat kan China doen om financiële veiligheid te garanderen in het geval het wordt losgekoppeld van SWIFT?

Lees ook: What Can China Do to Ensure Financial Security in Case It’s Disconnected From SWIFT?

Zoals men kan zien, is de huidige SWIFT-praktijk reeds ondermijnd door het misbruik ervan voor hegemoniale politieke doeleinden door de VS, tot grote ergernis van hun Europese vazallen die ook begonnen zijn, met tot dusver zeer bescheiden succes, met de ontwikkeling van hun eigen SWIFT-systeem om het nucleaire verdrag met Iran te redden.

Gezien de huidige gestage neergang van de dollar als wereldvaluta en de onvermijdelijke economische en financiële ineenstorting van de Amerikaanse economie dit jaar in de almaar uitdijende burgeroorlog tussen links en rechts die de Amerikaanse steden in oorlogszones heeft veranderd, alsmede de verarming van de wereldbevolking als gevolg van de huidige lockdown onder het voorwendsel van een valse pandemie, hebben we de optimale politieke, economische en maatschappelijke voorwaarden voor de invoering van de Astrale Munteenheid en zijn hoger-dimensionale I. N.F.E.R. systeem van betalingen en transacties dat de weg zal bereiden voor de komst van de nieuwe transgalactische menselijke beschaving, de legitieme spirituele leiders waarvan wij reeds zijn zoals deze futuristische creatie namens de bevrijde mensheid onomstotelijk bewijst.

 

This entry was posted in Economic Collapse. Bookmark the permalink.

Comments are closed.