Vrije Foton Energie – Alle video’s, uitgebreid script

De Komst van de Nieuwe Technologieën van de Universele Wet

www.stankovuniversallaw.com

Free Photon Energy – All Videos, Expanded Script

Nederlandse vertaling: Pieternel Verburgt

videoscript 1

videoscript 2

videoscript 3

videoscript 4

 

Uitgebreide Samenvatting van Alle Vier Video’s

Georgi Alexandrov Stankov

Wetenschap is geen ivoren toren. Alle wetenschappelijke ideeën beïnvloeden het menselijk leven op een diepgaande manier. Dit wordt algemeen erkend met betrekking tot de industriële revolutie en de menselijke vooruitgang in de laatste anderhalve eeuw. Het wordt echter helemaal niet erkend dat valse wetenschappelijke ideeën de vooruitgang van de mensheid nog rigider kunnen belemmeren dan sommige positieve wetenschappelijke ideeën en uitvindingen, zoals de ontwikkeling van de stoommachine, de verbrandingsmotor en de wisselstroomgenerator en motor het hebben bevorderd. Deze machines werden uitgevonden aan het begin van de industriële revolutie en zijn nog steeds de belangrijkste bron van energieopwekking en -verbruik, afgezien van kernenergie, die de afgelopen jaren enorm in diskrediet is gebracht. Levensvatbare alternatieve energiebronnen zijn tot nu toe niet ontwikkeld of werden opzettelijk onderdrukt door de heersende kliek zoals we in deze video’s hebben aangetoond.

Om deze reden heeft de mensheid in feite zeer trage vooruitgang ervaren na het begin van de industriële revolutie in de tweede helft van de 19e eeuw. Massale armoede, eindeloze oorlogen om natuurlijke hulpbronnen, crises, burgeroorlogen, rampen hebben sindsdien het menselijk lot op veel grotere schaal bepaald dan in het verleden, aangezien ook de middelen voor massavernietiging met de industriële vooruitgang enorm zijn verbeterd. De Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn het bewijs voor deze conclusie.

Verlichte personen weten dat deze belemmering van de economische vooruitgang van de mensheid opzet was. De Machten-Die-Waren wilden die de mensheid tot slaaf maken in de zogenaamde Nieuwe Wereldorde en zo de ascensie van Gaia en de mensheid in de huidige Eindtijd voorkomen. De reden voor dit gruwelijke plan was dat deze duistere mensen geen kans hebben om te ascenderen en eerst een zeer lange en pijnlijke incarnatiecyclus op lagere tijdlijnen en driedimensionale aardes moeten doorlopen voordat ze in de verre toekomst in aanmerking komen voor ascensie.

De Cabal (de diepe staat) ontwikkelde nieuwe technologieën door omgekeerde techniek die hen door kwaadwillende Buitenaardsen werd gegeven. Ze wisten ook van Ascensie in de huidige Eindtijd en verborgen alle nieuwe technologieën voor de mensen. Deze Buitenaardsen komen uit het mislukte Orion / Reptielenrijk en beheersen heel lang de aarde en de mensheid.

De Cabal en de kwaadaardige Buitenaardsen verhinderden sinds het begin van de industriële revolutie het brede gebruik van geavanceerde   technologieën op basis van vrije fotonenergie, toen Tesla de eerste generatoren van vrije fotonenergie bouwde. Ze onderdrukten zijn uitvindingen en die van vele andere gewaagde uitvinders en wetenschappers na hem en doodden velen van hen om de mensheid te dwingen in energieschaarste en armoede te leven om het makkelijker tot slaaf te maken. Dit moet een bekend en zeer deprimerend feit zijn voor elke verlichte persoon en het internet staat vol met dergelijke verhalen en rapporten.

Wat de mensheid nog steeds niet weet en daarom niet volledig kan inschatten is de omvang van de totale misleiding op deze gevangenisplaneet aarde. We laten in deze video’s afdoende zien, gebaseerd op de nieuwe fysica en wiskunde van de Universele Wet, dat de elite en de kwaadwillende ET’s ook opzettelijk de wetenschap hebben vervalst om de ware oorsprong van de mensheid te verbergen als wezens van soevereine scheppers, die toegang hebben tot onbeperkte energetische middelen om te creëren wat ze maar willen en kunnen bedenken.

Mensen hebben hun karmische schuld in talloze vreselijke incarnaties uitgewerkt en kijken uit naar hun ascensie in de komende jaren. Gaia is al opgestegen naar de 5e dimensie tijdens de sterrenpoort van 11.11.11 (11 november 2011) en een groot deel van de mensheid is een jaar later opgestegen van de 3e dimensie naar de 4e dimensie bij de sterrenpoort van 12.12.12 – 12.21.12. Sommige wegwijzers ascendeerden in december 2012 naar de 5e dimensie en keerden terug als avatars om de rest van de mensheid te helpen ook te ascenderen. Dit geldt voor alle leden van het PAT (Planetary Ascension Team), waarvan ik de kapitein ben.

Zeven jaar later staan ​​we aan de vooravond van een enorme planetaire verschuiving die de weg zal effenen voor de ascensie van een paar vertegenwoordigers van de mensheid naar de 5e dimensie in de loop van dit jaar van 2020 en hun verschijning als geascendeerde meesters op alle 4D-aarden (here). Dit zal leiden tot een ingrijpende paradigmaverschuiving in het collectieve wereldbeeld. Deze psychologische verandering zal de ascensie van een groot deel van de mensheid naar hogere dimensies in de komende jaren vergemakkelijken. De mensheid zal binnenkort een transgalactische, multidimensionale beschaving worden en zal nauwe en directe communicatie aangaan met andere geascendeerde beschavingen, zoals de Arcturiërs, Agarthanen, Pleiaden, ook bekend als de Galactische Federatie.

Lees hier: For Whom the Bell Tolls

Deze ongeëvenaarde transformatie zal gepaard gaan met de introductie van nieuwe technologieën, zoals geen mens ooit heeft gezien. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze technologieën alleen een snelle en brede verspreiding zullen krijgen op de bovenste 4e dimensionale en onderste 5e dimensionale aardes. Alle mensen die hun op koolstof gebaseerde lichamen zullen transformeren in kristallijne lichtlichamen zullen in de 5e en hogere dimensies wonen. Ze zullen in staat zijn om rechtstreeks met hun gedachten te creëren zonder hulp van intermediaire technologieën.

In deze video’s bespreken we hoe de komst van nieuwe geavanceerde technologieën zal worden bereikt op alle hogere 4-dimensionale werelden in de loop van dit en de komende jaren na de naderende planetaire verschuiving.

*

Er is echter geen duurzame technologische vooruitgang mogelijk met de huidige nepwetenschap. Alle fundamentele wetenschappelijke ideeën die tegenwoordig door de grote wetenschappelijke gemeenschap worden beleden en door alle leken kritiekloos worden aanvaard, zijn fundamenteel verkeerd en moeten eens en voor altijd worden weerlegd en geëlimineerd voordat er nieuwe geavanceerde technologieën kunnen komen. Mensen zijn krachtige scheppingswezens, maar ze kunnen alleen creëren op basis van waarheidsgetrouwe ideeën.

De enige waarheidsgetrouwe wetenschap die momenteel op deze planeet bestaat, is de nieuwe Wetenschappelijke Theorie van de Universele Wet, ontwikkeld door Dr. Georgi Alexandrov Stankov in het laatste kwart van een eeuw nadat hij de Universele Wet in 1995 ontdekte. Het omvat alle bekende natuur- en sociale wetenschappen. Hij bewees dat alle bekende fysische wetten kunnen worden afgeleid van de Universele Wet en dus geïntegreerde fysica. Dit was de droom van veel natuurkundigen in het begin van de 20e eeuw voordat ze de hoop verloren en verloren gingen in de kunstmatige en verwarrende wiskundige complexiteit van het standaardmodel. Dit vermeende hoogtepunt van de moderne fysica is slechts een vals dogma.

Wat leert de Universele Wet ons? Er is alleen energie in Alles-Dat-Is, wat wij mensen met onze beperkte zintuigen waarnemen als ruimte-tijd. Deze beperking is de bron van alle illusie die het huidige driedimensionale holografische model creëert, dat alle agnostische geïncarneerde mensen als de enige realiteit beschouwen. In feite is deze illusoire realiteit op aarde ingebed in de hogere dimensies die haar maken en constant reguleren.

Dienovereenkomstig kunnen mensen in wetenschap en onderzoek slechts twee dimensies waarnemen en meten – ruimte en tijd. De nieuwe Axiomatica van de Universele Wet bewijst dat ruimte als afstand s en conventionele tijd t, gemeten door klokken, één en dezelfde grootheid zijn.

afstand s = conventionele tijd t

Echte tijd is frequentie f en wordt ook gedefinieerd als absolute tijd, kortom, tijd. Ruimte en tijd zijn wederkerige, canoniek geconjugeerde grootheden.

afstand s = 1/frequentie f = 1/tijd f

Dit zou zeggen dat ze niet echt gescheiden kunnen worden en onderling steeds van grootte veranderen Dit is de wijze waarop energie-uitwisseling in het universum plaatsvindt.

Dit kan worden geïllustreerd met de eenvoudige vergelijking van de snelheid van het licht c :

c = λ f

Wanneer de golflengte λ groeit, neemt de frequentie f van de fotonen af ​​en vice versa omdat de snelheid van het licht constant is.

Fysica als de “wetenschap van de exacte metingen” is een volslagen illusie van het menselijk (wetenschappelijk) denken. Om ruimte te kunnen meten, moet de tijd in het hoofd worden stilgezet (gefixeerd). Wetenschappers doen dit door het willekeurig toewijzen van het getal 1 aan tijd: f = 1 .

Energie = ruimte-tijd = ruimte × 1 = ruimte = lege Euclidische ruimte

Dit gebeurt in de wiskunde, wat een hermeneutische wetenschap van het denken is. Hermeneutische wetenschappen hebben geen echt studieobject. Wetenschappers zijn zich niet bewust van deze ondeugdelijke truc – de bron van alle menselijke illusie.

Daarom zijn alle metingen in de natuurkunde een illusie.

Dit is Nepwetenschap- een wetenschap van Menselijke Illusie.

In werkelijkheid is ALLES-DAT-IS = Universum = ENERGIE = ​​Bewustzijn = Oneindige verandering niet meetbaar omdat het onmeetbaar IS.

Stankov bewijst dat alle eenheden en dimensies van de fysica in het SI-systeem kunnen worden afgeleid uit ruimte-tijd omdat er in werkelijkheid slechts twee dimensies zijn – ruimte en tijd – die door wetenschappers kunstmatig binnen de wiskunde worden gecreëerd door de onbewuste tijd in hun hoofd stil te zetten. Stankov bewijst ook dat alle SI-eenheden het fundamentele (basis-, elementaire) foton h (constante h van Planck) gebruiken als referentiesysteem . Hun “exacte” meting is alleen mogelijk als de fotonfrequentie/tijd f in het hoofd is stilgezet.

Lees hier: Essay: Systems of Measurements and Units in Physics 

Op basis van deze axiomatische analyse van de huidige fysica ontleent Stankov alle bekende fysische termen, grootheden en fundamentele natuurlijke constanten aan ruimte en tijd, zoals deze tabel hieronder laat zien. Dit is de ultieme vereniging van de natuurkunde. Voor dit didactische doel gebruikt hij alleen wiskundige resultaten die in de natuurkunde zijn verkregen. Dit is onafhankelijk van het feit dat alle vaste resultaten in de fysica een illusie zijn, omdat ze kunstmatig worden verkregen door de tijd in het hoofd stil te zetten (zie video 2) :

Dit is de grootste revolutie van natuurkunde en wetenschap, die momenteel door alle mensen als ondenkbaar wordt beschouwd, en een sleutel tot de ontwikkeling van nieuwe generatoren van vrije fotonenergie. Het is de nieuwe kennis die leidt tot onbeperkte welvaart en gelukzaligheid voor alle mensen. Alle huidige alternatieve theorieën over “nulpuntenergie”  “zero-point energy ‘, zoals de theorie van de scalaire golven – theory of scalar waves – zijn in wezen fout omdat ze nog steeds nepfysica gebruiken en niet kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde technologieën die we hieronder bespreken. Ze houden ook geen rekening met de planetaire ascensie van Gaia en het lichtlichaamsproces in geselecteerde menselijke wezens, de zogenaamde lichtstrijders van het eerste en het laatste uur, die hen in staat zullen stellen vóór alle andere mensen te ascenderen en dergelijke nieuwe technologieën te introduceren op alle ascenderende 4D-aardes. Deze hoger-dimensionale processen creëren ook volledig nieuwe energetische omstandigheden op deze planeet, zoals magnestisme zonder gepolariseerde electrische stroom, supergeleiding  (magnetism without current electric polarity, superconductivity)  enz. die de makkelijke werking van dergelijke nieuwe technologieën mogelijk zal maken. Dit zijn de ontnuchterende feiten en hoe eerder deze alternatieve wetenschappers en uitvinders ze assimileren, hoe succesvoller ze zullen zijn met hun onderzoek naar vrije energie.

Het universum, Alles-Dat-Is, bestaat uit niveaus en systemen die golfsystemen zijn en elkaar overlappen. Ze zijn in constante energie-uitwisseling en hebben geen vaste grenzen. Het zijn U-sets die het Geheel en zichzelf als element bevatten. En het element is Energie, door mensen waargenomen als ruimte-tijd. Om het universum, het Geheel, te begrijpen, moet men de aard van energie begrijpen. Het is belangrijk te benadrukken dat natuurkundigen tot op heden niet weten wat energie is, zoals de beroemde fysicus Richard Feynman eerlijk toegeeft in zijn beroemde Lectures on Physics in zijn sectie over energie.

Dit is het kardinale falen van de huidige fysica. Het onvermogen van natuurkundigen om de aard van energie te begrijpen, verklaart de vele blunders die zij in hun valse wetenschap hebben geïntroduceerd. Het is redelijk om te zeggen dat hoewel alle wiskundige resultaten in de natuurkunde correct zijn en kunnen worden verenigd met de Universele Vergelijking, voor zover ze de werkelijke realiteit weerspiegelen, alle verbale, niet-wiskundige verklaringen volledig verkeerd zijn en voor altijd moeten worden afgeschaft. De meeste wiskundige resultaten in de natuurkunde zijn echter zinloos en moeten ook worden weggegooid. We hebben alleen de universele vergelijking nodig om alle fysische fenomenen uit te leggen en correct te beoordelen. Deze vergelijking is een regel van drie en dus de eenvoudigste wiskundige vergelijking.

Waarheid is eenvoud, eenvoud is schoonheid – het is de bron van alle creativiteit. Dit is hoe het universum werkt.

De grootste en meest consequente mislukking die de moderne natuurkunde pleegde, was het elimineren van het bestaan ​​van foton-ruimte-tijd als een centraal niveau van Alles-Dat-Is, waaruit materie op een secundaire manier naar voren komt. Fotonruimte-tijd en materie zijn een en hetzelfde en vertegenwoordigen alleen verschillende geaggregeerde toestanden. Er is een constante energie-uitwisseling tussen materie en foton-ruimtetijd en dit is hoe alle materiële vormen worden gecreëerd en gedissipeerd.

Tot het einde van de 19e eeuw geloofden alle natuurkundigen er vast in dat foton-ruimtetijd bestond. Ze noemden het ‘ether’ en legden daarmee alle fenomenen in elektromagnetisme uit. Ze konden echter de zwaartekracht niet verklaren, wat ten onrechte werd vastgesteld in de lege Euclidische ruimte van de klassieke Newtoniaanse mechanica.

In 1887 werd het beruchte Michelson-Morley-experiment uitgevoerd om het bestaan ​​van ether te bewijzen, foton-ruimtetijd te begrijpen. Hoewel de resultaten van dit experiment correct waren, was hun theoretische interpretatie absoluut verkeerd. Dit leidde tot de afschaffing van de ether en de vestiging van de lege ruimte of vacuüm-dogma in de natuurkunde (lees here en here).

Dit kardinale falen heeft de natuurkunde en de wetenschap meer dan een eeuw teruggeschroefd en verhinderde de mensheid om gratis fotonenergie te gebruiken en te gedijen. Deze blunder werd verder versterkt door de valse speciale relativiteitstheorie van Einstein in 1905 zoals hij zelf toegeeft:

“Als het Michelson-Morley-experiment ons niet ernstig in verlegenheid had gebracht (met de afschaffing van de ether), zou niemand de relativiteitstheorie als een (halfweg) verlossing hebben beschouwd.”

Wat waren de gevolgen van dit rampzalige experiment?

– Het bestaan ​​van foton-ruimtetijd werd verworpen. Het werd vervangen door de lege Euclidische ruimte van de klassieke mechanica, respectievelijk door de nog lege 4D Minkovski-ruimte van de relativiteitstheorie, waar zwaartekracht optreedt als een “actie op afstand”, de zogenaamde “lange-afstandscorrelatie”, echter met de snelheid van licht c, wat ook de snelheid van fotonen is. Dit was al een fundamentele paradox die geen enkele fysicus echt begreep. Deze paradox voorkwam de opheldering van zwaartekracht tot op de dag van vandaag totdat Stankov het mechanisme van zwaartekracht in 1996 voor het eerst verklaarde (zie hieronder).

– Omdat foton-ruimtetijd niet bestond in de hoofden van de natuurkundigen, zou het geen massa hebben. Deze blunder komt echter voort uit de verkeerde definitie van massa in de natuurkunde die zo oud is als deze discipline. Tot nu toe hebben fysici zich niet gerealiseerd wat massa is en beschouwen het als een intrinsieke eigenschap van materie. Daarom onderscheiden ze veel verschillende massacategorieën, zoals zwaartekracht , traagheidsmassa enzovoort.

In werkelijkheid is massa een abstracte wiskundige definitie van de energierelatie tussen een willekeurig referentiesysteem en elk ander object of systeem in de natuur:

massa = m = E/Er

Omdat alle systemen energie hebben, hebben ze ook een massa. Daarom

hebben fotonen ook een massa

binnen de huidige 3D-fysica. Stankov kon inderdaad de massa mp van het elementaire (basis) foton h berekenen, ook bekend als de constante h van Planck.

mp = h/c2  = 0.737×10-50 kg

Dit is een nieuwe fundamentele fysieke constante. Stankov heeft met behulp daarvan de massa van alle materiedeeltjes en materiële objecten berekend. Hij berekende eigenlijk hoeveel licht alle materiële objecten bevatten (zie onderstaande Table 1). Deze “bijbelse prestatie” elimineert het religieuze Genesis – en God zei: “Er zij licht” en er was licht (Genesis 1.3).

Stankov loste ook het probleem van de ‘donkere materie’ in het universum op, dat meer dan 90% van de massa uitmaakt, die wetenschappers niet kunnen vinden. De ontbrekende ‘donkere materie’ in de kosmos is foton-ruimtetijd. De massa van het basisfoton mag dan wel heel klein zijn, maar het groeit enorm met de fotonfrequentie mee:

m mp f

Alle fundamentele fysische constanten kunnen worden geïntegreerd met behulp van de nieuwe constante – de massa van het basisfoton – door gebruik te maken van de Universele Vergelijking. Alle bekende fysische wetten zijn afgeleiden van de universele vergelijking. Er is dus maar één Wet van de Natuur.

Tabel 1 toont voor het eerst in de geschiedenis van de natuurkunde in één oogopslag zowel de integratie van alle bekende fundamentele fysische constanten en hoe de massa van alle deeltjes materie en materiële objecten (zie de rechterkolom en lees ook here  en here) gemakkelijk berekend kunnen worden uit de massa mp van het basisfoton (zie centraal vierkant):

De beslissing om foton-ruimtetijd als een echt systeem van de natuur te elimineren werd opzettelijk gedaan door de Machten Die Waren omdat het de bron is van oneindige, onbeperkte vrije energie voor de mensheid. Het is het fundament van de menselijke vrijheid, die ze met alle middelen in de huidige Eindtijd wilden onderdrukken.

Om de mensheid verder te verwarren, introduceerden ze de valse tweede wet van entropie. Het poneert de dissipatie (verspreiding) van fotonenergie als warmte, wat in flagrante tegenspraak is met de eerste wet van de thermodynamica van energiebehoud. Het behoud van energie wordt bewezen door alle andere specifieke wetten in de fysica, die zonder deze wet niet zouden bestaan. Het is een toepassing van de Universele Wet. Tot nu toe is er geen bewijs dat fotonenergie dissipeert (verspreidt) als warmte en uiteindelijk een thermische dood van het universum veroorzaakt. Dit is het meest verraderlijke archontische idee dat ooit de ruimte van het menselijk denken is binnengekomen (lees Volume II, hoofdstuk 5.6, pagina 208 – 217).

*

Al deze valse ideeën in de natuurkunde hebben tot nu toe min of meer met succes de ontwikkeling van eenvoudige generatoren van vrije fotonenergie onderdrukt die onmetelijke overvloed, geluk en voorspoed voor de mensheid zullen brengen.

Stankov schafte de huidige nepfysica af door de nieuwe Axiomatica van de Universele Wet te ontwikkelen. Het is de eenvoudigste manier om de Natuur en de mensheid te begrijpen en te beschrijven. Het is gebaseerd op axioma’s die volledig zijn afgeleid van de Primaire Term van het menselijk bewustzijn. Onder hen zijn er drie basis-axioma’s van grote praktische waarde. Stankov bewijst dat alle bekende fysische wetten door de natuurkundigen zijn verkregen door deze axioma’s onbewust te gebruiken als de epistemologische basis van hun wetenschap (de basis van menselijke kennis). Op deze manier kon hij makkelijk bewijzen dat al deze onsamenhangende wetten wiskundige toepassingen van de Universele Wet zijn.

Al deze axioma’s beoordelen de elasticiteit van ruimte-tijd – het wederzijdse gedrag van ruimte en tijd zoals besproken in onze video’s.

Lees: The New Axiomatics of the Universal Law

Ruimte en tijd gedragen zich als tegenovergestelde elementen/bestanddelen  die de eenheid van ruimte-tijd opbouwen. Wanneer de ruimte groter wordt, krimpt de tijd en omgekeerd (video 1, 2 en 3).

Als deze definitie u bekend voorkomt, bent u op de goede weg. Dit is het basisbegrip van Menselijke Dialectiek. Het is de basis van alle oude en moderne westerse filosofie. Plato, Aristoteles, Plotin, Hegel, Marx … – ze gebruiken allemaal Dialectiek. Filosofie en wetenschap zijn studies van menselijke dialectiek. Ze weerspiegelen de Universele Wet in de oneindige veelheid van natuurlijke fenomenen.

Lees: Gnostic Tradition of Western Philosophy -Ebook

Stankov bewijst dat alle westerse filosofische leerstellingen intuïtief de Universele Wet hanteren, omdat er niets anders is (here). Dit is het fundament van de New Gnosis van de Universele Wet. Het is net zo belangrijk als de Wetenschap van de Universele Wet. Beiden zijn de nieuwe Wetenschap van Ascensie – Science of Ascension.

Wat heeft dit allemaal te maken met fotonthermodynamica?

Het derde fundamentele axioma van de Universele Wet zegt:

Elk systeem van Alles-Dat-Is is in een constante dynamische energie-uitwisseling met ruimte-tijd en kan worden teruggebracht tot twee niveaus (eenheden) waarvan de energiegradiënten zich wederzijds gedragen.

3D-ruimtetijd is het holografische model waarin mensen incarneren en bestaan. Het kan didactisch worden teruggebracht tot twee niveaus – materie en foton ruimtetijd. Momenteel wordt de wet van entropie alleen eenzijdig geformuleerd met betrekking tot materie, omdat het bestaan ​​van foton ruimtetijd opzettelijk wordt afgewezen na de valse interpretatie van het Michelson-Morley-experiment (video 3).

Stankov heeft daarom een ​​speciale toepassing van de universele wet voor foton ruimtetijd afgeleid die de theoretische basis legt voor dergelijke uitvindingen die nu worden afgewezen op basis van de wet van entropie. Hij bewijst dat:

Elke thermodynamische gradiënt die op het materiële niveau afneemt, bijvoorbeeld als een warmte (temperatuur) gradiënt, creëert een gelijke thermodynamische gradiënt op het fotonniveau, die makkelijk kan worden berekend en gemeten met bekende fysische constanten en grootheden.

Deze toepassing van de Universele Wet wordt genoemd:

Stankov’s Wet van de Foton Thermodynamica

Dit is de noodzakelijke theoretische revolutie in de fysica die de beschikbaarheid bewijst van vrije fotonenergie en de eenvoudige technische exploitatie ervan (lees Deel II, hoofdstuk 5.7, pagina 217 – 222).

De nieuwe Stankov’s Wet van de Foton Thermodynamica:

Ep,thermo = ksT = EAf

is een andere eenvoudige toepassing van de Universele Wet. Het voordeel van deze wet is immens. De vergelijking bestaat uit slechts drie bekende fysische constanten, die allemaal de foton ruimte-tijd bepalen:

c – snelheid van het licht, 
B – een bekende constante uit Wien’s verplaatsingwet, 
h - Planck's constante = basisfoton en 
de temperatuur T of materie, die 
altijd een equivalent heeft in foton ruimte-tijd.

Stankovs constante van de foton thermodynamica:  Daarom omvat deze wet de thermodynamische gradiënten van foton-ruimtetijd. De drie constanten kunnen worden samengevoegd om een ​​nieuwe constante te bouwen:

ks = h(c/B) = 6,85 x 10-23

Wanneer deze constante in het SI-systeem wordt aangegeven, heeft het de eenheden [JK-1] en heeft het dus dezelfde afmetingen als de entropie. Maar aangezien entropie in de natuur niet bestaat – het is een verzinsel van de geest van de fysicus – schat deze constante de hoeveelheid uitgewisselde warmte tussen materie en foton-ruimtetijd in. De huidige vergelijkingen die worden gebruikt voor de entropie geven ook een schatting van de uitgewisselde hoeveelheid warmte, maar alleen tussen materiële objecten omdat de foton ruimte-tijd wordt afgewezen.

Deze drie constanten en de temperatuur kunnen eenvoudig in experimenten worden gemeten. Aldus levert de wet van Stankov van de foton thermodynamica het ultieme theoretische en praktische bewijs dat

foton ruimte-tijd bestaat.

Het bevat oneindige thermodynamische en andere energetische gradiënten die kunnen worden gebruikt voor het genereren van vrije fotonenergie door de mens. Thermische energie verdwijnt niet als warmte in de leegte. Er zal GEEN ‘thermische dood van het universum’ zijn, omdat het een intelligent ontwerp is dat door ons als zielen is gecreëerd. De wet van entropie is een fraude en moet verdwijnen.

*

Alle bovengenoemde, opzettelijk valse concepten en ideeën hebben voorkomen dat natuurkundigen de zwaartekracht begrijpen, hoewel de moderne natuurkunde begon met het onderzoek naar zwaartekracht. Galileo Galileï was de eerste die de zwaartekracht in een  vrije val meet. Hij is ook de oprichter van de moderne fysica.

Lees hier: Galilei’s Famous Experiment of Gravitation Assesses the Universal Law with the Pythagorean Theorem

Tegenwoordig wordt het standaardmodel beschouwd als het toppunt van deze mislukte wetenschap. Het wordt verondersteld fysica te verenigen. Het kan zwaartekracht echter niet met de andere drie fundamentele krachten integreren. Dit is een abjecte mislukking. Daarom proberen veel natuurkundigen het standaardmodel te verbeteren of af te schaffen.

Waarom heeft de natuurkunde in haar basisdiscipline van de klassieke mechanica gefaald? Omdat, zoals hierboven uitgelegd, natuurkundigen niet weten wat energie is. Ze weten ook niet wat massa is. Het is geen intrinsieke eigenschap van materie, maar een energierelatie binnen de wiskunde opgebouwd en pas dan door experimenten in de fysieke wereld bevestigd. Daarom bestaat massa niet – het is een wiskundige term en een abstract idee van de menselijke geest. Om deze reden zijn de wetten van de zwaartekracht een uitvinding van de menselijke geest zoals besproken in video 1.

Het enige dat bestaat is Energie. Energie is gelijk aan de Primaire Term van het menselijk bewustzijn. Het wordt door de beperkte menselijke zintuigen waargenomen als ruimte-tijd (zoals besproken in video 1 en video 2).

Stankov bewees dat de Primaire Term de oorsprong is van alle fysische  termen. Ze zijn hiervan afgeleid binnen de wiskunde (zie de twee bovenstaande tabellen).

Zwaartekracht wordt momenteel beschreven als een ‘actie op afstand’ in de lege ruimte. Het wordt ook wel “lange-afstandscorrelatie” genoemd. Deze verkeerde interpretatie werd vastgesteld met de afschaffing van ether door het Michelson-Morley-experiment zoals uitgelegd in video 3.

Het probleem is dat zwaartekracht zich voortplant met de snelheid van het licht c. Het is ook de snelheid van fotonen. Daarom moeten fotonen deelnemen aan de verspreiding van zwaartekracht. Natuurkundigen beweren echter zonder enige grond dat fotonen geen massa hebben. Deze verklaring is de grootste absurditeit van allemaal. Als fotonen geen massa hebben, zouden ze ook geen energie moeten hebben omdat massa een energierelatie is.

Zoals hierboven gezegd, heeft Stankov een nieuwe fundamentele fysische constante vastgesteld – de massa van het basisfoton mp:    

mp = h/c² = 0.737 × 10-50 kg

Met behulp van deze constante kon hij de massa van alle elementaire deeltjes berekenen en ook de massa van alle materiële macro-objecten zoals besproken in video 3 (zie tabel 1 hierboven). Op deze manier kon Stankov voor het eerst gravitatie verklaren als ononderbroken energie of massa-uitwisseling tussen materie en foton-ruimte-tijd. Het nieuwe zwaartekrachtmechanisme is ook gebaseerd op het Doppler effect, dat een universeel fenomeen is en geldig is in het hele universum. Het Doppler Effect is een toepassing van de Universele Wet.

Lees hier: Het Mechanisme van de Zwaartekracht – Voor het Eerst Verklaard:  The Mechanism of Gravitation – for the First Time Explained

De verklaring van zwaartekracht maakt de eenvoudige ontwikkeling van nieuwe anti-zwaartekrachtvoertuigen mogelijk. De mens kan weer vliegen, zoals besproken in video 1. Hiermee sluit de mensheid de cirkel van zijn wetenschappelijke Odyssee.

*

Inderdaad, in de afgelopen jaren vindt er over de hele wereld een opleving plaats van nieuwe uitvindingen van generatoren van vrije fotonenergie. Deze uitvindingen zijn geïnspireerd door de menselijke zielen die de mensheid nu voorbereiden op de grote verschuiving dit jaar. Het ascensieproces zal hand in hand gaan met de introductie van volledig nieuwe geavanceerde technologieën. De meeste daarvan zijn gebaseerd op vrije fotonenergie. Roterende generatoren zijn een mogelijke uitvinding.

Het prototype van een foton energiegenerator, ontwikkeld door de Indiase wetenschapper en onderzoeker Tewari is een voorbeeld van zo’n toepassing met betrekking tot het gebruik van vrije fotonenergie. Veel meer zijn nu in ontwikkeling of worden getest. Het internet staat vol met dergelijke rapporten. De heersende kliek probeert de distributie van deze innovatieve technologieën te onderdrukken, maar het mocht niet baten, want het is een massabeweging geworden.

Er bestaan ​​nu al enorme tori (vortices) van hoger dimensionale, hogere frequentie-energieën op aarde die zeer binnenkort zullen werken als onbeperkte bronnen van vrije fotonenergie. Als we het over fotonenergie hebben, bedoelen we in feite de Bron-energie waaruit de hele schepping voortkomt. Maar omdat deze energie een zeer hoge frequentie heeft, manifesteert het zich op aarde als fotonenergie om door mensen te worden gebruikt.

Deze tori werden voor het eerst geïntroduceerd op deze aarde in de lente en zomer van 2019, in het gebied van Diano Marina, Ligurië, waar het centrum is van de stad van het licht in Italië. Op dat moment werden de codes voor alle nieuwe technologieën ook in dit gebied gedownload en later over de hele wereld verspreid. Deze krachtcentra zijn trans-dimensionale portalen en generatoren van onbeperkte bronenergie in de vorm van vrije fotonenergie, maar ook als kwantumenergie (lees de artikelen en energierapporten op deze website).

Het zal ook worden in nieuwe kristallen opgeslagen die vervolgens als geruisloze krachtmotoren zullen dienen en allerlei voertuigen zullen besturen. Deze kristallen zullen, naast vele andere dingen, in staat zijn om de zwaartekracht te overwinnen en anti-zwaartekracht transportmiddelen te bouwen. Dit is slechts één mogelijke nieuwe technologie die de komende maanden en jaren op alle opstijgende 4-dimensionale aardes zal verschijnen.

Dit is een uiterst opwindend en inspirerend onderwerp en deze serie video’s over gratis fotonenergie wil alleen maar de collectieve discussie op gang brengen in deze zeer lonende richting. Uiteindelijk is ons pedagogische doel om mensen te stimuleren hun innerlijke scheppingsvermogen te ontdekken en actief en met vreugde deel te nemen aan de grootste spirituele en technologische evolutie die de mensheid en deze planeet ooit in hun geschiedenis hebben meegemaakt.

En het begint allemaal NU met de Universele Wet en haar ware Wetenschap van Ascensie  Science of Ascension.

Verdere wetenschappelijke literatuur :

 • De universele natuurwet
 • De nieuwe axiomatica van de universele wet
 • De grootste blunder van de wetenschap. Charge is een synoniem voor Area
 • Een gemakkelijke propedeuse in de nieuwe fysische en wiskundige wetenschap van de universele wet – ebook
 • Vol I: Das Universalgesetz in Physik und Mathematik
 • Vol II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Volledige versie)
 • Vol II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Beknopte versie)
 • Vol II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Volledige versie, Bulgaars)
 • De nieuwe transcendentale kosmologie van de universele wet
 • New Gnosis: The Evolutionary Leap of Mankind
 • The Fraud of Modern Science – Ebook
 • Vademecum to the Scientific Theory and Gnosis of the Universal Law
 • Gedachten – Deel I
 • Het einde van economische slavernij van de mensheid. Gratis Photon Energy is nu voor iedereen beschikbaar!

 

This entry was posted in Other Articles. Bookmark the permalink.

Comments are closed.